wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Jak wygląda leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych?

Leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych prowadzone jest w większości w poradniach hematologicznych. W fazie przewlekłej, stabilnej pacjenci wymagają zwykle kontroli co 3-6 miesięcy. Podstawowym celem terapii, zwłaszcza osób chorujących na czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną, jest zredukowanie ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych, które prowadzą do poważnych chorób i umieralności pacjentów. W przypadku mielofibrozy dąży się do minimalizowania objawów ogólnych, poprawy parametrów krwi oraz redukcji ryzyka transformacji do ostrej białaczki. Największym wyzwaniem medycyny, jeśli chodzi o leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, jest dążenie do próby odstawienia leczenia po uzyskaniu głębokiej odpowiedzi molekularnej i osiągnięcia jak najdłuższej remisji wolnej od leczenia (tzw. TRF ang. treatment free remission). 

Co ważne, w przypadku nowotworów mieloproliferacyjnych Ph (-), czyli bez obecności chromosomu Philadelphia: czerwienicy prawdziwej (PV), nadpłytkowości samoistnej (ET) czy mielofibrozy (MF), nie zawsze rozpoznanie choroby jest równoznaczne ze wskazaniem do leczenia. W praktyce oznacza to, że nie dąży się do normalizacji parametrów morfologii krwi, pomimo podwyższonej liczby leukocytów (WBC), czy płytek krwi (PLT). Taka sytuacja może utrzymywać się wiele miesięcy, a nawet lat. Pacjentów tej grupy określa się mianem pacjentów niskiego ryzyka.

Pamiętaj!

W przypadku mlielofibrozy, u pacjentów niskiego ryzyka pierwszym modelem leczenia jest wyłącznie obserwacja (watch and wait). Jeśli należysz do tej grupy, a lekarz hematolog nie proponuje Ci leczenia, nie obawiaj się, jest to standardowe postępowanie w takim przypadku.

Ścieżkę pacjenta przygotowała:

Lekarz Oddziału Hematologii WSZZ w Toruniu

lek. med. Magdalena Szczepańska specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
Autoryzowane przez Radę Naukową

Stopnie zaawansowania nowotworów mieloproliferacyjnych i ocena rokowania

Na podstawie przeprowadzonych badań lekarz może sklasyfikować Cię do określonej grupy ryzyka. Przydział do grupy ryzyka wiąże się z rokowaniem, ale także z doborem odpowiedniej terapii.

Przewlekła białaczka szpikowa

Chorych kategoryzujemy do trzech grup ryzyka – niskiego, pośredniego oraz wysokiego wg następujących międzynarodowych systemów prognostycznych: Hasforda i Socala: Euro_Socal Score oraz ELTS. Klikając w link możesz skorzystać z kalkulatora i obliczyć swoją skalę prognostyczną.

Czerwienica prawdziwa

Chorych dzielimy na niskiego i wysokiego ryzyka, w zależności od wieku i przebytych incydentów zakrzepowo-zatorowych.

Niskie ryzyko: wiek<60 lat i brak zakrzepicy w wywiadzie. Wysokie ryzyko: wiek>60 lat lub zakrzepica w wywiadzie.

Nadpłytkowość samoistna

W zależności od wieku, przebytych incydentów zatorowo-zakrzepowych, statusu mutacji genu JAK2 dzielimy chorych na 4 grupy ryzyka- bardzo niskiego, niskiego, pośredniego oraz wysokiego.

Bardzo niskie ryzyko:
wiek<=60 r.ż, brak incydentów zakrzepowych i mutacji JAK2. Niskie ryzyko: wiek<=60 r.ż, brak incydentów zakrzepowych, obecność mutacji JAK2. Pośrednie ryzyko: wiek>60 r.ż., brak incydentów zakrzepowych i brak mutacji JAK2.

Wysokie ryzyko: wiek>60 r.ż., obecność incydentów zakrzepowych (niezależnie od pozostałych czynników), obecność mutacji JAK2.

Mielofibroza

Funkcjonuje podział na chorych niskiego i wysokiego ryzyka.
Przynależność uzależniona jest od ilości punktów uzyskanych w odpowiednich systemach prognostycznych takich jak: IPSS, DIPSS, DIPSS-PLUS, MIPSS-70, MIPSS-70+

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Sposoby leczenia poszczególnych nowotworów mieloproliferacyjnych

W przypadku niektórych nowotworów stosuje się często takie same schematy leczenia. Często jednak leczenie musi być bardziej indywidualne, dostosowane do potrzeb chorego, jego stanu zdrowia, chorób współistniejących etc.

Przewlekła białaczka szpikowa Zwiń Rozwiń

W leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej stosujemy inhibitory kinazy tyrozynowej (informacje znajdziesz w dalszej części tej strony). W Polsce, w pierwszej linii leczenia, w fazie przewlekłej refundowane jest stosowanie imatinibu. Dopiero przy oporności bądź nietolerancji inhibitorów kinazy tyrozynowej I generacji (TKI I), dostępne są inhibitory kinazy tyrozynowej II generacji w ramach programu lekowego B.14.

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej jest ściśle monitorowane w określonych punktach czasowych. Odpowiedź na leczenie ocenia się nie tylko na podstawie badania przedmiotowego (ocena wielkości śledziony), wyników morfologii krwi, ale przede wszystkim uwzględnia się osiąganie tzw. odpowiedzi molekularnej w badaniu RQ-PCR , które określa ilość zmutowanego transkryptu bcr-abl, w porównaniu do wartości wyjściowych. 

Odpowiedź na leczenie definiujemy wg następujących kryteriów:

Całkowita remisja hematologiczna: prawidłowa morfologia krwi, brak objawów choroby, nie stwierdza się organomegalii (powiększenia wątroby i śledziony).

Odpowiedź cytogenetyczna:

 • całkowita remisja cytogenetyczna CCyR – komórki Ph + nieobecne,
 • większa odpowiedź cytogenetyczna MCyR – odsetek komórek Ph+ od 0 do 35%,
 • częściowa odpowiedź cytogenetyczna PcyR – odsetek komórek Ph+ od 36% do 65%, mniejsza odpowiedź cytogenetyczna – odsetek komórek Ph+ powyżej 65%

Odpowiedź molekularna:

 • wczesna odpowiedź molekularna (EMR) – odsetek transkryptu bcr/abl <=10% w 3-6 m-cu
 • większa odpowiedź molekularna (MMR) – odsetek transkryptu bcr/abl <=0,1%
 • głęboka odpowiedź molekularna (DMR) – odsetek transkryptu bcr/abl <=0,01% (MR4.0) lub <=0,032% (MR4.5)

Czerwienica prawdziwa Zwiń Rozwiń

 

Terapię dobiera się w zależości od przynależności do odpowiedniej grupy stratyfikacyjnej:

Leczenie opiera się małych dawkach kwasu acetylosalicylowego (75-100 mg/dobę) oraz wykonywaniu krwioupustów dla utrzymania wartości hematokrytu (Ht) poniżej 45%. W pewnych określonych sytuacjach pacjent może kwalifikować się również do leczenia cytoredukcyjnego.

W tej grupie chorych oprócz leczenia objawowego należy zastosować tzw. leczenie cytoredukcyjne. Lekami rekomendowanymi w leczeniu są: hydroksymocznik (Hyroxycarbamid – lek doustny) oraz interferon alfa (Pegasys, Besremi – zastrzyki podskórne). W ramach tzw. dostępu do ratunkowej terapii leczniczej lekarz może zastosować ruksolitynib u pacjentów z opornością lub nietolerancją hydroksymocznika.

Nadpłytkowość samoistna Zwiń Rozwiń

W grupie bardzo niskiego oraz niskiego ryzyka stosuje się małe dawki kwasu acetylosalicylowego (75-100 mg/dobę.). 

W grupie wysokiego ryzyka lekiem z wyboru jest hydoxycarbamid (leczenie doustne). Do innych zalecanych terapii zaliczamy pegylowany interferon (zastrzyki podskórne) oraz anagrelid (leczenie doustne).

Mielofibroza Zwiń Rozwiń

Terapię dobiera się w zależności od przynależności do odpowiedniej grupy stratyfikacyjnej:

Pacjenci z grupy niskiego ryzyka bez objawów systemowych nie są poddawani żadnej terapii, a jedynie systematycznej obserwacji tzw. strategia watch and wait. Przy współistnieniu objawów do leczenia wprowadza się hydroksymocznik bądź pegylowany interferon.

U pacjentów wysokiego ryzyka stosujemy hydroksymocznik bądź też leczenie prowadzi się w ramach programu lekowego B.81 z zastosowaniem inhibitorów JAK2 ruksolitynibu czy fedratynibu.

Należy podkreślić że jedyną możliwością wyleczenia chorych w mielofibrozie jest poddanie chorego procedurze allogenicznego przeszczepienia szpiku. Z uwagi na późny wiek rozpoznania mielofibrozy, trudności w doborze dawcy oraz znaczący odsetek śmiertelności okołoprzeszczepowej (około 30%) do zabiegu kwalifikuje się około 5-10% pacjentów.

Jak może wyglądać leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych?

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobów leczenia wszystkich nowotworów mieloproliferacyjnych. Jeśli jakaś informacja pasuje do konkretnego typu nowotworu, zostało to zaznaczone w tekście.

Inhibitory kinaz tyrozynowych Zwiń Rozwiń

Inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI) to rodzaj leków, które działają na enzymy z rodziny kinaz tyrozynowych. Blokują aktywności tych enzymów i zmniejszają ich wpływ na niekontrolowany wzrost i rozwój komórek nowotworowych. Są preferowanym leczeniem pierwszego wyboru chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej. Jedynym z inhibitorów kinazy tyrozynowej refundowanym w Polsce w leczeniu pierwszego wyboru jest imatinib (inhibitor kinazy tyrozynowej I generacji). Leki II generacji (nilotynib, bosutynib, dazatynib), mimo że są zarejestrowane w takim wskazaniu nie uzyskały refundacji w terapii pierwszej linii. Są refundowane w leczeniu kolejnych linii u chorych z niepowodzeniem lub nietolerancją uprzedniego leczenia imatinibem.

Inhibitory kinaz tyrozynowych: imatinib, nilotynib, bosutynib lub dazatynib.

Inhibitory JAK2 Zwiń Rozwiń

Inhibitory JAK2 odgrywają ważną rolę w leczeniu mielofibrozy. Leki te mają potencjał hamowania nadmiernego wzrostu komórek szpiku kostnego, co może przyczynić się do poprawy składu komórkowego szpiku i kontroli nadmiernego produkcji krwinek.

Inhibitory JAK2 – ruxolitinib, fedratinib.

Leczenie cytoredukcyjne Zwiń Rozwiń

 To leczenie ukierunkowane na zmniejszenie liczby komórek nowotworowych. Można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj chemioterapii. Celem leczenia jest uchronienie pacjentów przed epizodami zakrzepowo-zatorowymi. W tym celu należy dążyć do obniżenia liczby płytek do zakresu normy – <400 x109/l oraz wyeliminowaniu pozostałych czynników ryzyka. Przykładowy lek: hydroksycarbamid.

Obserwacja (watch and wait) Zwiń Rozwiń

Pacjenci z grupy niskiego ryzyka, chorujący na mielofibrozę lub nadpłytkowość, bez objawów systemowych czasem nie są poddawani żadnej terapii, a jedynie systematycznej obserwacji tzw. strategia watch and wait. Decyzję o wyborze leczenia podejmuje lekarz prowadzący. Każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia!

Przeszczepienie szpiku Zwiń Rozwiń

Decyzje o przeprowadzeniu allogenicznego przeszczepienia szpiku, w przypadku chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i mielofibrozę podejmowane są indywidualnie na podstawie analizy ryzyka dotyczącego przebiegu choroby i wskaźników rokowniczych (Sokala, HASFORDA, EUTOS, ELTS), a także ryzyka samej transplantacji (wskaźnik EBMT). Tegeo typu leczenie obarczone dużym ryzykiem niekorzystnych powikłań.

Chemioterapia Zwiń Rozwiń

Chemioterapia jest stosowana w leczeniu niektórych przypadków nowotworów mieloproliferacyjnych, jednak nie jest to standardowe podejście terapeutyczne dla wszystkich tych chorób. Wybór leków chemioterapeutycznych zależy od konkretnego rodzaju i zaawansowania nowotworu.

Przykładowe leki, które mogą być stosowane w chemioterapii nowotworów mieloproliferacyjnych: busulfan, cytarabina.

Chemioterapia działa niszcząco nie tylko na komórki nowotworowe, ale również na komórki naszego organizmu, wywołując wiele efektów ubocznych.

*Jeśli jesteś w trakcie chemioterapii, jesteś słaba/y, przeziębiona/y, Twój stan uległ pogorszeniu i zastanawiasz się, czy jechać na kolejną chemię, skontaktuj się z koordynatorem onkologicznym, szpitalem, w którym jesteś leczona/y lub lekarzem.

Leczenie wspomagające Zwiń Rozwiń

Leczenie wspomagające w nowotworach mieloproliferacyjnych ma na celu łagodzenie objawów, kontrolowanie powikłań oraz poprawę jakości życia pacjentów. Ponieważ nowotwory mieloproliferacyjne są chorobami przewlekłymi, odgrywa ważną rolę w długoterminowej opiece nad pacjentem. Oto kilka aspektów leczenia wspomagającego w przypadku nowotworów mieloproliferacyjnych:

 1. Kontrola objawów: W zależności od rodzaju choroby i jej objawów, leczenie wspomagające może obejmować stosowanie leków mających na celu redukcję bólu, zmęczenia, świądu, gorączki czy przekrwienia skóry.
 2. Leczenie przeciwzakrzepowe: pacjenci mogą otrzymywać leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH), które zmniejszają krzepliwość krwi i ryzyko powstawania skrzeplin.
 3. Transfuzje krwi: w przypadku niedokrwistości lub małopłytkowości pacjenci mogą wymagać transfuzji czerwonych krwinek lub płytek krwi w celu zwiększenia poziomu hemoglobiny lub poprawy krzepnięcia.
 4. Leczenie przeciwpłytkowe: w przypadku nadmiernie wysokiego poziomu płytek krwi (trombocytoza), można stosować leki przeciwpłytkowe w celu utrzymania prawidłowego ich poziomu.
 5. Monitorowanie i kontrola powikłań: regularne badania laboratoryjne i obrazowe, takie jak badania krwi, biopsja szpiku, pomagają w monitorowaniu postępów choroby i wczesnym wykrywaniu ewentualnych powikłań.
 6. Szczepienia ochronne: przeciwko grypie, Covid-19, pneumokokom – więcej dowiesz się klikając tutaj.

Badania kliniczne Zwiń Rozwiń

Nawet w pierwszej linii leczenia warto rozważyć udział w badaniu klinicznym, które daje szansę na skorzystanie z nowoczesnych terapii, niedostępnych w ramach programów lekowych NFZ. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Pamiętaj!

Nasz opis leczenia jest ogólnym opisem – decyzję o sposobie leczenia w każdym przypadku indywidualnie podejmuje lekarz. W ramach umowy z NFZ może on zastosować leczenie zgodne z programami lekowymi przeznaczonymi dla nowotworów mieloproliferacyjnych: B.14 dla przewlekłej białaczki szpikowej i B.81 dla mielofibrozy.

Twoje zdanie na temat Centrum Kryzysowego jest dla nas ważne!

Twoja opinia pomoże nam przy tworzeniu treści na Centrum Kryzysowym i rozwijaniu portalu – wyrazisz ją, wypełniając naszą ankietę (kliknij tutaj). Jeśli jesteś zadowolony/zadowolona z korzystania z naszej strony, prosimy: poleć Centrum Kryzysowe dalej!

Gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?

W tej chwili nie ma jednego miejsca zbierającego tego typu informacje. Można ich szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków. W zakładkach “badania kliniczne” dużych ośrodków onkologicznych można znaleźć informacje, jakie badania są aktualnie realizowane w danej instytucji. Należy pytać o takie informacje także bezpośrednio w swoim ośrodku leczącym. Informacje na temat badań klinicznych możesz znaleźć również na stronach:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

https://www.clinicaltrialsregister.eu/

https://clinicaltrials.gov/

https://abm.gov.pl/ (badania kliniczne finansowane przez Agencję Badań Medycznych)

Diagnostyka i leczenie są skomplikowanymi kwestiami, na które składa się wiele czynników. W Twojej głowie może pojawić się wiele pytań, dlatego zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:

Nowoczesne terapie w hematologii i ich konsekwencje dla układu odporności – webinar z dr n. med. Marcinem Rymko

Pacjenci immunoniekompetentni w hematoonkologii – webinar z prof. Krzysztofem Giannopoulos

Sesja pytań i odpowiedzi dla pacjentów hematologicznych – webinar z prof. dr hab. n. med. Tomaszem Wróblem

O nowoczesnym leczeniu dla pacjentów hematoonkologicznych – webinar z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Jamroziakiem

Co się dzieje w ciele pacjenta podczas leczenia hemaoonkologicznego? – webinar z Prof. Tomaszem Wróblem

Niedobory odporności w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych? – webinar z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem

Odżywianie w hematoonkologii – webinar z dietetyczką Iwoną Sajór

Życie z chorobą hematoonkologiczną okiem psychoonkologa – webinar z psychoonkolożką M.Grzejszczak

Serwis internetowy Fundacji Pokonaj Chłoniaka

„O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego” pod red. prof. Krystyny de Walden-Gałuszko

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)