wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Jak wygląda leczenie chłoniaków agresywnych?

Łatwo poczuć zagubienie w trakcie leczenia nowotworu, dlatego postaramy się poprowadzić Cię krok po kroku. W dalszej części strony znajdziesz informacje dotyczące optymalnych ścieżek postępowania, które będą dopasowane do Twojego chłoniaka. 

W przypadku wszystkich chłoniaków agresywnych podstawowymi standardami leczenia są chemioterapia i chemioimmunoterapia. Leczenie może jednak obejmować także inne metody terapeutyczne, które będą tutaj szczegółowo omówione. Ich wybór zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju chłoniaka, jego cech molekularnych, których określenie jest bardzo ważne dla wyboru terapii, stadium zaawansowania choroby, Twojego wieku i czynników indywidualnych jak np. ogólny stan zdrowia czy występowanie chorób współistniejących.

Pamiętaj!

W przypadku chłoniaków agresywnych w ramach umowy z NFZ można zastosować leczenie zgodne z programami lekowymi przeznaczonymi dla chłoniaków agresywnych: B.66 dla chłoniaków T-komórkowych, B.12 dla chłoniaków B komórkowych, B.93 dla chłoniaków rozlanych z dużych komórek B.

Ścieżkę pacjenta przygotował

Koordynator oddziału hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Autoryzowane przez Radę Naukową

Stopnie zaawansowania klinicznego chłoniaków agresywnych

Ocena stadium zaawansowania klinicznego Twojej choroby jest konieczna by wybrać odpowiednie dla Ciebie leczenie. W przypadku chłoniaków agresywnych stosuje się zmodyfikowaną w Lugano skalę AnnArbor. Jest ona przydatna do ustalenia sposobu leczenia, nie determinuje jednak potencjalnej wrażliwości choroby na leczenie! Oznacza to, że np. pacjent z zajęciem szpiku, będący w stadium IV, może uzyskać lepszą odpowiedź na terapię niż pacjent w stadium II z pierwotną opornością na chemioterapię. Dla pełnej oceny stadium zaawansowania klinicznego zwykle konieczne jest wykonanie badania PET, przed rozpoczęciem leczenia.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Skala zaawansowania klinicznego z Ann Arbor, zmodyfikowana w Lugano

Stopień I – zajęty jeden węzeł chłonny lub jedna grupa przyległych węzłów chłonnych, lub pojedyncza zmiana pozawęzłowa bez zajęcia węzłów chłonnych.

Stopień II – zajęte przynajmniej 2 lub więcej węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony, lub stopień I lub II dla zmian węzłowych z ograniczonym zajęciem narządu pozawęzłowego przez ciągłość.

Stopień III – zajęte węzły chłonne po obu stronach przepony lub węzły chłonne powyżej przepony z równoczesnym zajęciem śledziony.

Stopień IV – zajęcie narządu pozalimfatycznego nie przez ciągłość z zajętymi węzłami chłonnymi.

Migdałki, pierścień Waldeyera uznaje się za tkankę węzłową.

Na podstawie J Clin, Oncol, 2014; 32: 3059 – 3067.

Możliwe schematy leczenia poszczególnych chłoniaków agresywnych

W przypadku niektórych nowotworów stosuje się często takie same schematy leczenia. Musisz jednak wiedzieć, że często sposób leczenia wybieramy bardziej indywidualne, tak aby było ono dostosowane do potrzeb chorego, jego stanu zdrowia, chorób współistniejących etc.

Chłoniaki z grupy DLBCL Zwiń Rozwiń

W pierwszej linii leczenia stosowany jest schemat R-CHOP (Rytuksymab –przeciwciało monoklonalne, cyklofosfamid, doksorubicyna ,winkrystyna, prednizolon – steryd) – od 6 do 8 cykli leczenia co 21 dni. Zwykle leczenie jest podawane w trybie jednodniowym i nie wymaga hospitalizacji.

Chłoniak Burkitta Zwiń Rozwiń

Stosuje się leczenie wg schematu R-CODOX-M (rituximab, cyclofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, metotreksat), na zmianę z R-IVAC (po 2 cykle każdej chemioterapii, łącznie 4 cykle). Leczenie jest wyjątkowo intensywne, kluczowe jest podawanie leków w ustalonych punktach czasowych. Pacjenci wymagają długotrwałej hospitalizacji. Kolejne cykle chemioterapii są podawane bezpośrednio po regeneracji szpiku i poprawie parametrów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy bardzo dobrym stanie chorego, możliwe są krótkie pobyty w domu pomiędzy cyklami leczenia.

Chłoniaki z komórek T Zwiń Rozwiń

Stosuje się chemioterapię wg schematu CHOP : Cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna , Prednizolon (bez R – rytuksymab działa tylko w chorobach z limfocytów B).

Chłoniak z komórek płaszcza Zwiń Rozwiń

Stosuje się naprzemiennie chemioterapię wg schematu R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicyna, winkrystyna, prednizon) i R-DHAP (rituximab, dexametazona, cisplatyna, Ara-C, ifosfamid), po 4 cykle każdej. R-CHOP w trybie jednodniowym.

Po podaniu R-DHAP zwykle konieczna jest 2-3 tygodniowa hospitalizacja. U pacjentów w dobrym stanie ogólnym, zwykle w ramach konsolidacji leczenia pierwszej linii, dla utrwalenia jego efektów, po drugim lub trzecim cyklu R-DHAP wykonuje się zbiórkę komórek macierzystych szpiku. Można je później wykorzystać w procedurze auto-przeszczepienia szpiku kostnego, poprzedzonego intensywną chemioterapią wg schematu BEAM (karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan). Niezależnie czy pacjent miał wykonane auto- przeszczepienie szpiku, można zastosować leczenie podtrzymujące remisję, które polega na podawaniu rytuksymabu co 2-3 miesiące przez 2 lata.

Chłoniaki pierwotne centralnego układu nerwowego i wtórne zajęcia OUN Zwiń Rozwiń

Poza chemioterapią ogólnoustrojową, stosuje się dokanałowe podawanie cytostatyków (metotreksat, cytarabina, deksametazon) lub leczenie z wykorzystaniem wysokich dawek metrotreksatu i cytarabiny. Z reguły konieczna jest kilkutygodniowy pobyt w szpitalu, zwykle wynikający zarówno z chemioterapii, jak i z objawów choroby.

Pierwotne chłoniaki śródpiersia Zwiń Rozwiń

Można zastosować schemat R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicyna, winkrystyna, prednizon). Niektóre ośrodki i autorzy publikacji skłaniają się ku bardziej agresywnym schematom takim jak: DA-EPOCH-R (Dose-Adjusted Etoposide, prendnizon, winkrystyna, cyclophosphamide, doksorubicyna, rituximab – 6 cykli). W przypadku pierwszej opcji zwykle stosuje się radioterapię jako leczenie uzupełniające po 6 cyklach chemioimmunoterapii. R-CHOP jest leczeniem ambulatoryjnym. DA-EPOCH-R w warunkach polskich wymaga hospitalizacji z uwagi na długotrwały wlew cytostatyków.

Wyżej wymienione sposoby leczenia stosowane są w pierwszej linii leczenia, u pacjentów kwalifikujących się do leczenia antracyklinami (antybiotykami p-nowotworowymi, mającymi działanie kardiotoksyczne). Pacjenci z cechami uszkodzenia mięśnia sercowego wymagają innego leczenia. W każdym przypadku przed leczeniem konieczne jest wykonanie badania ECHO serca!

Pacjenci z cechami uszkodzenia mięśnia sercowego Zwiń Rozwiń

Jednym ze schematów, stosowanych u pacjentów z uszkodzeniem mięśnia sercowego, jest schemat R-B (rytuksymab, bendamustyna). Zwykle podaje się 6 cykli leczenia w dwudniowych cyklach. Pierwszego dnia podawany jest rytuksymab i bendamustyna, w dniu drugim jedynie bendamustyna. W zależności od ośrodka leczącego i możliwości dojazdu pacjenta na oddziału, może być konieczny pobyt na jedną noc w szpitalu.

Aby móc ocenić skuteczność leczenia, wykonuje się badania obrazowe (PET, TK) i ewentualnie badania szpiku (trepanobiopsja). Od ich wyników zależy dalsze postępowanie. W przypadku osiągnięcia całkowitej remisji choroby, pacjent pozostaje pod opieką poradni do obserwacji. W przypadku odpowiedzi częściowej lub braku odpowiedzi, konieczne jest włączenie leczenia drugiej linii.

Nowe rodzaje stosowanych leków

Obecnie w ramach programu NFZ leczenia chłoniaków, można zastosować:

Przeciwciała: polatuzumab wedotyny w połączeniu z rytuksymabem i bendamustyną, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z RR DLBCL, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Tafasytamab w skojarzeniu z lenalidomidem. Tafasytamab to nowy lek, który może być stosowany w skojarzeniu z lenalidomidem, a następnie w monoterapii u pacjentów dorosłych z nawrotową albo oporną na leczenie postacią chłoniaka nieziarniczego DLBCL, którzy nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych.

Oba protokoły dotyczą pacjentów niekwalifikujących się do procedury przeszczepienia komórek macierzystych szpiku w momencie kwalifikacji do programu lekowego.

Antracykliny: piksantron lek dostępny w 3 i 4 linii leczenia. Stanowi szansę dla chorych, u których zawiodły inne opcje terapeutyczne.

Inhibitory: ibrutynib – w przypadku wznowy chłoniaka z komórek płaszcza, po co najmniej jednej linii leczenia.

Terapia CAR-T – nowoczesna terapia, wykorzystująca działanie limfocytów T pobranych od pacjenta. Stosuje się ją u osób kwalifikujących się do takiej terapii, przy udokumentowanej nieskuteczności co najmniej dwóch linii leczenia systemowego.

Dodatkowo poza programem lekowym możliwe jest zastosowanie następujących schematów leczenia:

rytuksymab + lenalidomid (R2),

rytuksymab + bortezomib,

R-ICE (rytuksymab, ifosamide, carboplatin, etopisode)

rytuksymab, bedamustyna, gemcytabina.

Jakie są sposoby leczenia chłoniaków agresywnych?

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobów leczenia wszystkich chłoniaków agresywnych. Jeśli jakaś informacja pasuje do konkretnego typu nowotworu, zostało to zaznaczone w tekście.

Chemioterapia Zwiń Rozwiń

Chemioterapia jest podstawowym sposobem leczenia chłoniaków agresywnych. Można ją stosować w połączeniu z innymi metodami jak immunoterapia, radioterapia, terapia przeciwciałami monoklonalnymi.

Niestety chemioterapia działa niszcząco nie tylko na komórki nowotworowe, ale również na komórki naszego organizmu, wywołując wiele efektów ubocznych.

*Jeśli jesteś w trakcie chemioterapii, jesteś słaba/y, przeziębiona/y, Twój stan uległ pogorszeniu i zastanawiasz się, czy jechać na kolejną chemię, skontaktuj się z koordynatorem onkologicznym, szpitalem, w którym jesteś leczona/y lub lekarzem.

Przeciwciała monoklonalne Zwiń Rozwiń

Przeciwciała monoklonalne, syntetyzowane za pomocą medycznych technologii, budową i funkcją przypominają ludzkie naturalne przeciwciała. Podane są do krwiobiegu we wlewie dożylnym lub do układu naczyń limfatycznych drogą podskórną. Będąc w naszym układzie naczyniowym odnajdują konkretne komórki nowotworowe i zapoczątkowują liczne zjawiska obronne w organizmie. Terapia przeciwciałami monoklonalnymi, takimi jak rituksymab, jest skutecznym leczeniem m.in. w chłoniakach agresywnych z komórek B. Rituksymab jest często stosowany w połączeniu z chemioterapią i może poprawić wyniki terapeutyczne.

Immunoterapia Zwiń Rozwiń

 W niektórych przypadkach immunoterapia, tak jak terapia checkpointów immunologicznych, może być stosowana w leczeniu chłoniaków agresywnych. Leki takie jak pembrolizumab lub nivolumab mogą być stosowane u pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby lub którzy nie reagują na inne formy leczenia.

Radioterapia Zwiń Rozwiń

Radioterapia może być stosowana jako dodatkowa metoda leczenia. Polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego, które ma na celu niszczenie komórek nowotworowych. Radioterapia może być stosowana po zakończeniu chemioterapii w celu zniszczenia pozostałych guzów lub zmniejszenia ryzyka nawrotu. Chłoniaki skórne (chłoniaki z obwodowych komórek T) można leczyć metodami miejscowymi, zwłaszcza z zastosowaniem naświetlania ultrafioletem A i doustnych środków uczulających na światło  (PUVA – psoralen + ultrafiolet A). 

Allo- transplantacja szpiku Zwiń Rozwiń

U osób do 65 roku życia, bez istotnych chorób współistniejących, można rozważyć wykonanie allo- transplantacji szpiku od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. Decyzje o przeprowadzeniu allogenicznego przeszczepienia szpiku, podejmowane są indywidualnie na podstawie analizy ryzyka dotyczącego przebiegu choroby i wskaźników rokowniczych.

Terapia CAR-T Zwiń Rozwiń

Za niszczenie komórek nowotworowych w naszym układzie odpornościowym odpowiadają limfocyty T oraz komórki NK, czy makrofagi. 

Nowoczesna terapia CAR-T polega właśnie na wykorzystaniu własnych komórek limfocytów T do walki z konkretnym typem nowotworu, który się u nas rozwija. 

W praktyce technologia CAR-T polega na pobraniu od chorego jego własnych limfocytów T, następnie w laboratorium wprowadza się do nich geny, pozwalające na zsyntetyzowanie na powierzchni komórki limfocytów receptorów, które rozpoznają antygeny nowotworu. Tak przygotowane limfocyty są namnażane i oddawane z powrotem choremu. 

Połączenie się receptorów limfocytów T z antygenem nowotworu wyzwala reakcję, która zabija komórkę nowotworu.

Komórki CAR-T skierowane przeciwko antygenowi CD19, który jest obecny na komórkach limfocytów B są najbardziej skuteczne w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaków z limfocytów B, w tym rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B (DLBCL). 

Obecnie, w ramach refundacji, terapię CAR-T stosuje się ją u chorych na DLBCL, kwalifikujących się do takiej terapii, przy udokumentowanej nieskuteczności co najmniej dwóch linii leczenia systemowego.

Ograniczeniem szerokiego stosowania  technologii CART są wysokie koszty i długi cykl wytwarzania preparatu oraz ograniczenie funkcjonalności terapii wraz ze wzrostem ilości wcześniejszych linii leczenia.

Badania kliniczne Zwiń Rozwiń

Poza standardowymi schematami chemioterapii, bardzo ważną rolę w leczeniu chłoniaków agresywnych, odgrywają badania kliniczne. Z uwagi na brak skutecznej terapii dla wszystkich chorych, badania kliniczne nowych leków, lub nowych kombinacji leków już stosowanych, mogą być dobrą opcją dla wielu pacjentów. Największym minusem badań klinicznych jest okres rekrutacji / naboru, który zwykle jest ograniczony w czasie do kilku- kilkunastu miesięcy, co oznacza że w momencie rozpoznania choroby nie zawsze można znaleźć otwarte badanie na dany rodzaj chłoniaka. Z drugiej strony udział w badaniu klinicznym pozwala na dostęp do leków które albo nie są jeszcze w ogóle refundowane przez NFZ, nie są refundowane w danej linii leczenia lub są jeszcze niezarejestrowane.

W Polsce badania kliniczne są prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki badań klinicznych lub przez Oddziały / Kliniki Onkologii i Hematologii przy dużych szpitalach. Nie wszystkie badania kliniczne są dostępne w każdym ośrodku i warto przeszukać wszystkie, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Zawsze należy zapytać o taką możliwość lekarza prowadzącego. Aktualnie największy nacisk w badaniach klinicznych jest na terapię CAR-T oraz na przeciwciała bi-specyficzne.

Profilaktyka zakażeń Zwiń Rozwiń

Szczepienia m.in. na wszystkie zalecane choroby zakaźne, przeciw grypie, przeciw pneumokokom, przeciw COVID-19, p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przeciw HPV, przeciw półpaścowi – więcej dowiesz się klikając tutaj.

Ważne!

Jeśli jesteś słaby/słaba, bardzo źle się czujesz, a masz wyznaczony termin kolejnej chemii, o ile to możliwe przed wyjazdem do szpitala skontaktuj się z lekarzem prowadzącym, koordynatorem onkologicznym bądź pielęgniarką z oddziału.

Twoje zdanie na temat Centrum Kryzysowego jest dla nas ważne!

Twoja opinia pomoże nam przy tworzeniu treści na Centrum Kryzysowym i rozwijaniu portalu – wyrazisz ją, wypełniając naszą ankietę (kliknij tutaj). Jeśli jesteś zadowolony/zadowolona z korzystania z naszej strony, prosimy: poleć Centrum Kryzysowe dalej!

Gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?

W tej chwili nie ma jednego miejsca zbierającego tego typu informacje. Można ich szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków. W zakładkach “badania kliniczne” dużych ośrodków onkologicznych można znaleźć informacje, jakie badania są aktualnie realizowane w danej instytucji. Należy pytać o takie informacje także bezpośrednio w swoim ośrodku leczącym. Informacje na temat badań klinicznych możesz znaleźć również na stronach:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

https://www.clinicaltrialsregister.eu/

https://clinicaltrials.gov/

https://abm.gov.pl/ (badania kliniczne finansowane przez Agencję Badań Medycznych)

Diagnostyka i leczenie są skomplikowanymi kwestiami, na które składa się wiele czynników. W Twojej głowie może pojawić się wiele pytań, dlatego zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami:

Nowoczesne terapie w hematologii i ich konsekwencje dla układu odporności – webinar z dr n. med. Marcinem Rymko

Pacjenci immunoniekompetentni w hematoonkologii – webinar z prof. Krzysztofem Giannopoulos

Sesja pytań i odpowiedzi dla pacjentów hematologicznych – webinar z prof. dr hab. n. med. Tomaszem Wróblem

O nowoczesnym leczeniu dla pacjentów hematoonkologicznych – webinar z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Jamroziakiem

Co się dzieje w ciele pacjenta podczas leczenia hemaoonkologicznego? – webinar z Prof. Tomaszem Wróblem

Niedobory odporności w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych? – webinar z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem

Odżywianie w hematoonkologii – webinar z dietetyczką Iwoną Sajór

Życie z chorobą hematoonkologiczną okiem psychoonkologa – webinar z psychoonkolożką M.Grzejszczak

Serwis internetowy Fundacji Pokonaj Chłoniaka

„O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego” pod red. prof. Krystyny de Walden-Gałuszko

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)