Regulamin serwisu internetowego Centrum Kryzysowe

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej: „Polityka”) serwisu Centrum Kryzysowego, którego Administratorem jest PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny z siedzibą w Warszawie 02-781 przy ul. W.K. Roentgena 5, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346788, REGON: 142189705, NIP: 9512301175 (dalej: „ Administrator” lub „Stowarzyszenie”).

1.2. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisu internetowego Centrum Kryzysowe administrowanego przez Stowarzyszenie (dalej: „Użytkownik”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.

Centrum Kryzysowe szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu centrumkryzysowe.org.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

1.3. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Centrum Kryzysowe administrowaną przez Stowarzyszenie (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:
cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1.4. Korzystanie z Serwisu Centrum Kryzysowe jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

1.5. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
biuro@ruchspoleczny.org.pl

Regulamin przekazywania darowizn na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, zwanym dalej Stowarzyszeniem usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://centrumkryzysowe.org.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Stowarzyszenia.

1.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://centrumkryzysowe.org.pl w celu przekazania darowizny.

1.3 Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

1.4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl

2. Zasady przekazywania darowizn na stronie

2.1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Pomagam” na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2.2 Przekazywanie darowizn na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

2.3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

2.4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

2.5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Stowarzyszenia.

2.6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

3. Zwolnienia podatkowe

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Stowarzyszenia można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

4. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

4.1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.

4.2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

4.3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

4.4. Stowarzyszenie nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

4.5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.

4.6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Stowarzyszenia. PayU pobiera od Stowarzyszenia prowizję oraz dodatkowe opłaty.

4.7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

4.8.W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie https://centrumkryzysowe.org.pl regularnej płatności za pomocą nowej karty.

4.9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

5. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

5.1 W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: biuro@ruchspoleczny.org.pl

5.2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

  • pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  • elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

5.3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Stowarzyszeniem pod adresem: biuro@ruchspoleczny.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

5.4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@ruchspoleczny.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Stowarzyszenia.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)