Nawrót/wznowa raka endometrium (trzonu macicy)

Nawrót choroby jest momentem, kiedy Twoje leczenie wkracza w kolejny etap. W Twoim organizmie ponownie wykryto komórki rakowe. To naturalne, że pojawia się wtedy wiele emocji i pytań. Nawrót procesu nowotworowego może mieć charakter miejscowy – kiedy komórki rakowe pojawiają się w jednej lokalizacji, a także odległy – gdy występują w różnych miejscach w organizmie.

Sposoby leczenia nawrotu raka endometrium

W nawrocie raka endometrium stosowane są następujące typy leczenia:

Leczenie operacyjne Zwiń Rozwiń

Zwykle jest rozpatrywane przy izolowanej (pojedynczej i dostępnej operacyjnie) wznowie, która potencjalnie jest możliwa do całkowitego usunięcia. Bardzo ważna jest doszczętność takiego zabiegu, ponieważ ma ona istotne znaczenie dla wydłużenia czasu wolnego od nawrotu i czasu przeżycia. Chore z nawrotowym, wieloogniskowym nawrotem choroby kwalifikują się do leczenia systemowego.

Chemioterapia Zwiń Rozwiń

Nie ma ściśle określonych standardów leczenia. Najczęściej stosuje się takie leki jak: paklitaksel, doksorubicyna, cyclofosfamid itp.

Immunoterapia Zwiń Rozwiń

Stosuje się następujące leki:

  • Pembolizumab+Lenvatinib. Niezależnie od statusu MMR/MSI leczenie to jest finansowane jedynie w ramach RDTL (Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych).
  • Dostarlimab u pacjentek z upośledzeniem mechanizmów naprawy niesparowanych zasad (dMMR/MSI-H) – dostępny w ramach programu lekowego od 01/09/23.

Hormonoterapia Zwiń Rozwiń

Jest korzystna opcją u pacjentek z rakiem endometrialnym typu low-grade. W leczeniu stosuje się progestageny, inhibitory aromatazy.

Radioterapia Zwiń Rozwiń

Metoda samodzielna lub uzupełniająca po leczeniu operacyjnym. Polega na niszczeniu komórek nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego. To zabieg krótki (najczęściej kilkanaście minut), ale trzeba go powtarzać (czasem nawet kilkadziesiąt razy).

Ścieżkę przygotowała

Pracuje w Klinice Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, na oddziale zachowawczym.

dr n. med. Magdalena Kowalska specjalista ginekologii onkologicznej

Nie ma standarów leczenia II linii przy nawrotowym raku endometrium. Według dostępnych badań immunoterapia (pembrolizumab+lenvatinib) ma znamienną przewagę nad chemioterapią. Zaleca się jednak stosowanie chemioterapii (paklitaksel, doksorubicyna) w nawrotach mięsakoraka. Stosowanie chemioterapii w innych typach histologicznych wiąże się z ograniczeniami dostępności do immunoterapii.

W potwierdzonym nawrocie lub zaawansowanym raku endometrium (stadium ≥IIIB), z wykluczeniem mięsaka endometrialnego, od 1 września 2023 jest możliwość zastosowania immunoterapii (zgodnie z kryteriami programu lekowego NFZ o numerze B.148) w przypadku:

  • wystąpienia progresji zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium w trakcie lub po zakończeniu wcześniejszego schematu chemioterapii dwulekowej zawierającego platynę;
  • obecności upośledzenia naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub wysokiej niestabilności mikrosatelitarnej (ang. microsatellite instabilityhigh, MSIH).

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)