wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2023

Czym jest wznowa przewlekłej białaczki limfocytowej?

Choć celem leczenia PBL jest ustąpienie objawów, poprawa jakości życia i wydłużenie przeżycia pacjenta, trzeba zdać sobie sprawę, że nie jest to choroba, którą da się całkowicie wyleczyć. Jej nawroty niestety będą się zdarzać, ale nie wpadajmy w panikę – one również podlegają leczeniu. Przy wznowie PBL postępujemy podobnie jak przy rozpoczęciu terapii. Jeśli poprzednio zastosowana terapia nieciągła dała remisję powyżej 3 lat, można rozważyć jej powtórzenie.

Z reguły przy nawrocie PBL rozważa się zmianę mechanizmu działania leków, czyli wybiera się lek z innej grupy. Wybór terapii powinien być dostosowany do kondycji chorego, brać pod uwagę jego schorzenia towarzyszące oraz stosowane już leki, a także uwzględniać preferencje co do formy i czasu podawania leczenia przyczynowego.

Ścieżkę pacjenta przygotował

Koordynator oddziału hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Autoryzowane przez Radę Naukową

Leczenie wznowy PBL

W przypadku nawrotu choroby rodzaje i schematy leczenia są podobne jak w pierwszej linii terapii. W czasie wznowy w nowotworach hematologicznych należy zawsze rozważyć udział w badaniu klinicznym. Pamiętaj, by zawsze rozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym na temat korzyści i ryzyka wyboru badania klinicznego. Więcej informacji o badaniach klinicznych znajdziesz tutaj.

Leczenie przeszczepowe

Jeśli chodzi o leczenie przeszczepowe, to:
– autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych autoSCT (przeszczepienia własnych komórek macierzystych krwiotworzenia) nie są skuteczne w PBL,
– allogeniczne przeszczepienie należy rozważyć w przypadku chorych z niskim ryzykiem przeszczepowym (ocena wskaźnika HCT-CI – jest to indeks chorób współistniejących) i dużym ryzykiem choroby lub niepowodzeniami terapeutycznymi. Jest to obecnie jedyna możliwość całkowitego wyleczenia choroby, ale obarczona bardzo dużą śmiertelnością w stosunku do rutynowo stosowanych metod leczenia.

Pamiętaj!

W przypadku wyczerpania możliwości terapeutycznych dopytaj swojego lekarza o możliwość leczenia w ramach badania klinicznego.