Rada naukowa

Wszystkie treści na stronie są akceptowane przez Rady Naukowe, składające się z uznanych ekspertów w danej dziedzinie.

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Bidziński

Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Prof. Bidziński w 1981 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Rozprawę doktorską pod tytułem „Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” obronił w 1985 r. na II Wydziale Lekarskim uczelni macierzystej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie pracy „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych
z powodu raka trzonu macicy”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007 r.

W 1987 r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii – rok później rozpoczął pracę w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie był kierownikiem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych. Był nadto konsultantem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i kierownikiem Klinki Ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W 2014 r. został kierownikiem Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży w Szpitalu Inflancka w Warszawie.

Od 1982 do 1988 był pracownikiem dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki związany był również z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Został nadto profesorem zwyczajnym w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 2008 do 2012 roku był prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

dr hab. n. med.

Anita Chudecka-Głaz

Konsultantka wojewódzka w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie ginekologia onkologiczna, prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pani Profesor od 2020 roku koordynuje akcję „Koalicja Dla Życia Osób z mutacją BRCA’”, której celem jest propagowanie wiedzy wśród pacjentek z rakiem jajnika i mutacją BRCA. Jest członkinią zespołu AOTMiT, który pracuje nad kompleksową opieką dla pacjentek z rakiem szyjki macicy, rakiem trzonu macicy oraz rakiem jajnika oraz tworzeniem ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w tych nowotworach.

Jest autorką i współautorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych głównie w zagranicznych czasopismach recenzowanych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ESGO (European Society of Gynecologic Oncology), PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych).

Za pracę naukową otrzymała szereg nagród, m.in. Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących charakterystyki endokrynologicznej raka jajnika ze szczególnym uwzględnieniem roli gonadotropin, Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego AmicusScientiae Et Veritatis, liczne nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne JM Rektora PUM.

prof. dr hab. n. med.

Paweł Knapp

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Onkologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie: położnictwa, ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a doświadczenie kliniczne zdobywał w prestiżowych ośrodkach medycznych na całym świecie. Posiada ogromne doświadczenie w operacyjnym leczeniu nowotworów szyjki macicy, szczególnie radykalnych zabiegów w raku jajnika, a także laparoskowym leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Pan Profesor jest również autorem bądź współautorem wielu publikacji naukowych. Uczestniczy w konferencjach specjalistycznych oraz licznych kursach i szkoleniach obejmujących tematykę nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz położnictwie.

prof. dr hab. n. med.

Włodzimierz Sawicki

Kliniczny Koordynator Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Rak jajnika

dr hab. med. Maria Litwiniuk

Maria Litwiniuk

prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Nowecki

Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego.

2014  – profesor zwyczajny,

2009  – doktor habilitowany nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

2000 –  doktor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

1985  –   lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Warszawie

1979 – 1985    –   Akademia Medyczna w Warszawie – I Wydział Lekarski

Specjalizacja

1998  –    II st.  z chirurgii onkologicznej

1995  –    II st.  z chirurgii ogólnej

1988   –  I st.  z chirurgii ogólnej

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Pieńkowski

Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, specjalista onkologii klinicznej, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, członek władz i były prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

dr hab. med.

Elżbieta Senkus-Konefka

Rak piersi

prof. dr hab. n. med.

Joanna Chorostowska-Wynimko

Kierowniczka Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, pracowniczka naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Sekretarz Generalna Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS), wieloletnia członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

prof. dr hab. n. med.

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału Zachowawczego – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, specjalista w zakresie Radioterapii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, a także American Association for Cancer Research i The International Association for the Study of Lung Cancer.

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca. Główny Badacz w około 40 międzynarodowych badaniach klinicznych faz I, II, III. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. Maciej Krzakowski jest krajowym konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej od 1998 r. Ponadto pełni funkcje:
– członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – prezesa),
– członka Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
– członka Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej,
– przewodniczącego Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (od 2015 roku do chwili obecnej),
– członka zespołu ds. opracowania założeń Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowej Strategii Onkologicznej

Poza tym w latach 2017-2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, a w latach 2015-2021 przewodniczącym Krajowej Rady ds. Onkologii.

Jest autorem lub współautorem około 480 publikacji naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem 35 podręczników i monografii oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

Prof. Maciej Krzakowski znalazł się na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajął 7. miejsce.

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Orłowski

Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Wielokrotnie uczestniczył w zespołach specjalistycznych krajowych i międzynarodowych, w ustalaniu zaleceń i standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 1975 r. uzyskał dyplom lekarza z wyróżnieniem. W latach 1993-1997 pełnił funkcje: kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz konsultanta wojewódzkiego. Prof. T. Orłowski był również konsultantem oddziałów pulmonologicznych w woj. dolnośląskim i opolskim, a w latach 1990-1995 w Wielkopolskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc w Poznaniu.

Obecnie konsultuje oddziały woj. mazowieckiego i śląskiego. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora i od tego czasu jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Od 1999 r. jest również konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. W 2007 r. wraz z onkologami powołał Polską Grupę Raka Płuca, której celem jest integracja środowisk medycznych oraz podnoszenie standardów diagnostyki i leczenia raka płuca w Polsce.

Pełnił funkcję prezesa tego Stowarzyszenia przez 5 lat i od daty powołania regularnie, co roku organizuje w Warszawie ogólnopolskie, wielospecjalistyczne konferencje na temat raka płuca. Wielokrotnie uczestniczył w zespołach specjalistycznych krajowych i międzynarodowych, w ustalaniu zaleceń i standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Jako konsultant krajowy (od 1998) kontynuuje prowadzenie rejestru zabiegów torakochirurgicznych wykonanych w klinikach i specjalistycznych oddziałach szpitalnych.

W 2002 r. zorganizował i prowadzi krajowy rejestr raka płuca, który jest jednym z najdokładniejszych rejestrów narządowych nie tylko w skali kraju.

Rak płuca